Thông tin luận văn

DMHV 15CH102018 Họ và tên Lâm Hồng Ngọc Ngày sinh 13/01/1989
Khóa 2015 Điểm TB 7.17 Điểm LV 5.8