Thông tin luận văn

DMHV 15CH102003 Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Châu Ngày sinh 15/01/1982
Khóa 2015 Điểm TB 7.83 Điểm LV 6.6