Thông tin luận văn

DMHV 14CH102014 Họ và tên Vũ Minh Hùng Ngày sinh 07/6/1981
Khóa 2014 Điểm TB 6.56 Điểm LV 7.5