Mục tiêu đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

1. Mục tiêu

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học HUFLIT được thiết kế trên cơ sở kết hợp kiến thức lý thuyết nền tảng trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng và văn hoá học với những lý luận đương đại về tiến trình vận động của ngôn ngữ và văn hoá trong thời kỳ khoa học công nghệ và toàn cầu hoá. Trên cơ sở đó, chương trình được thiết kế nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành ngôn ngữ nói chung và ngành Ngôn ngữ Anh nói riêng; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học ngoại ngữ và kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành Ngôn ngữ Anh.

2. Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh được xây dựng trên những quan điểm chủ đạo sau: • Chương trình đào tạo mang tính liên ngành và tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu nhân lực thạc sĩ Ngôn ngữ Anh của xã hội hiện nay. • Gần với chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học Ứng dụng của một số đại học trên thế giới để làm tiền đề cho các dự án hợp tác quốc tế và đào tạo nâng cao về sau.

3. Hình thức và thời gian đào tạo

Loại hình đào tạo: Chính quy.

Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung gồm các phần kiến thức chung, kiến thức cơ sở và chuyên sâu của ngành.Thiết kế hoạt động trên lớp theo hướng khai thác khả năng tự học, vận dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu của thực tiễn và đẩy mạnh hoạt động kết nối, chia sẻ giữa chính các học viên với sự hướng dẫn của giảng viên. Giảng viên đóng vai trò dẫn dắt, hướng dẫn học viên trong các hoạt động nhóm. Chú trọng sử dụng phương pháp dạy học dự án và hình thức đánh giá quá trình trong quá trình giảng dạy.

Thời gian đào tạo: 02 năm.