Danh mục môn học

STT DMMH Tên MH Tên tiếng Anh Số TC
1 611012 Phương pháp NCKH trong CNTT 2
2 611054 Phương pháp toán học trong CNTT 4
3 611024 Dữ liệu lớn 4
4 611034 Khám phá tri thức & khai thác dữ liệu 4
5 611044 Các hệ CSDL hướng đối tượng & di động 4
6 611064 Xử lý ảnh & thị giác máy tính 4
7 611074 Bảo mật hệ thống thông tin 4
8 611084 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 4
9 611094 Tìm kiếm thông tin 4
10 611104 Truy vấn thông tin thị giác 4
11 PHI101 Triết học Philosophy 3
12 ENG102 Tiếng Anh I English 1 2
13 ENG103 Tiếng Anh II English 2 3
14 MCS201 Phương pháp NCKH trong CNTT Research Methods in Computer Science 3
15 RMI202 Phương pháp NCKH trong CNTT Research methodology in IT 2
16 OMD203 Hệ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng và di động Object-mobile oriented database system 3
17 KDD204 Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu Knowledge discovery and data minig 3
18 BDA205 Dữ liệu lớn Big data analytics 3
19 KBS206 Các hệ cơ sở tri thức Knowledge base systems 3
20 MCL207 Máy học Machine learning 3
21 IPV351 Xử lý ảnh và thị giác máy tính Image processing and computer vision 3
22 NPL352 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Natural processing language 3
23 QCV353 Truy vấn thông tin thị giác Query of computer vision 3
24 IFR354 Tìm kiếm thông tin Information retrieval 3
25 ISS355 An toàn và bảo mật thông tin Information safety and security 3
26 DIS356 Các hệ thống phân tán Distributed system 3
27 INS357 Các hệ thống thông minh Intelligent system 3
28 SPL358 Xử lý ngôn ngữ nói Spoken processing language 2
29 AAI359 Trí tuệ nhân tạo nâng cao Advanced artificial intelligence 3
30 CLC360 Điện toán đám mây Cloud computing 3
31 MNC361 Mạng máy tính và truyền thông hiện đại Computer network and communication 3
32 GIS362 Hệ thống thông tin địa lý Geographic information system 2
33 HSI363 Ẩn dữ liệu và chia sẻ thông tin Hiding and sharing information 2
34 MWT364 Công nghệ web hiện đại Modern website technology 2
35 RDB365 Chuyên đề: Cơ sở dữ liệu Research on databases 4
36 RKE366 Chuyên đề: Công nghệ tri thức Research on knowledge enginerring 4
37 RIS367 Chuyên đề: Các hệ thống thông minh Research on intelligent systems 4
38 MITxtt Luận văn thạc sĩ Master thesis 10
39 MIS202 Hệ thống thông tin quản lý Management Information System 4
40 IPM203 Quản lý dự án công nghệ thông tin Information Technology Project Management 4
41 MAL251 Học máy Machine Learning 4
42 DBM252 Cơ sở dữ liệu nâng cao Advanced Database 4
43 ISS253 Bảo mật hệ thống thông tin Information System Security 4
44 ASE254 Công nghệ phần mềm nâng cao Advanced Software Engineering 4
45 IOT255 Internet vạn vật (IoT) Internet of Things 4
46 BDA256 Dữ liệu lớn (Big Data) Big Data 4
47 ABI257 Thuật toán trong Sinh tin học Algorithms in Bioinformatics 4
48 IPC258 Xử lý ảnh và Thị giác máy tính Digital Image Processing and Computer Vision 4
49 RCS259 Hệ thống gợi ý Recommender System 4
50 ADM260 Khai thác dữ liệu nâng cao Advanced Data Mining 4
51 NLP261 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Natural Language Processing 4
52 SMW262 Web ngữ nghĩa Semactic Web 4
53 IFR263 Truy hồi thông tin Information Retrieval 4
54 ENG104 Tiếng Anh I English I 3
55 ENG105 Tiếng Anh II English II 3
56 KDM204 Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu Knowledge discovery and Data mining 4

Mô tả chi tiết

Phương pháp NCKH trong CNTT

Phương pháp toán học trong CNTT

Dữ liệu lớn

Khám phá tri thức & khai thác dữ liệu

Các hệ CSDL hướng đối tượng & di động

Xử lý ảnh & thị giác máy tính

Bảo mật hệ thống thông tin

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Tìm kiếm thông tin

Truy vấn thông tin thị giác

Triết học

Tiếng Anh I

Tiếng Anh II

Phương pháp NCKH trong CNTT

Phương pháp NCKH trong CNTT

Hệ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng và di động

Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu

Dữ liệu lớn

Các hệ cơ sở tri thức

Máy học

Xử lý ảnh và thị giác máy tính

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Truy vấn thông tin thị giác

Tìm kiếm thông tin

An toàn và bảo mật thông tin

Các hệ thống phân tán

Các hệ thống thông minh

Xử lý ngôn ngữ nói

Trí tuệ nhân tạo nâng cao

Điện toán đám mây

Mạng máy tính và truyền thông hiện đại

Hệ thống thông tin địa lý

Ẩn dữ liệu và chia sẻ thông tin

Công nghệ web hiện đại

Chuyên đề: Cơ sở dữ liệu

Chuyên đề: Công nghệ tri thức

Chuyên đề: Các hệ thống thông minh

Luận văn thạc sĩ

Hệ thống thông tin quản lý

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về thông tin, tri thức, hệ thống thông tin và vai trò của chúng trong môi trường doanh nghiệp. Từ đó, giúp sinh viên nhận biết được vai trò của hệ thống thông tin dựa trên công nghệ thông tin đối với lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Các nội dung được đề cập trong học phần cũng bao gồm: các loại hệ thống thông tin trong doanh nghiệp và lợi thế cạnh tranh; quá trình khởi tạo và phát triển hệ thống thông tin; quản lý dự án hệ thống thông tin; chiến lược và quản trị hệ thống thông tin. Tất cả nội dung được đề cập trong học phần này nhằm tạo nền tảng cơ bản để nâng cao năng lực làm việc của sinh viên ngành công nghệ thông tin trong môi trường doanh nghiệp.

Quản lý dự án công nghệ thông tin

Môn học này nhằm cung cấp cho các sinh viên các kiến thức liên quan đến việc Quản lý các dự án CNTT và phần mềm như quản lý phạm vi, chi phí, thời gian, nhân sự, rủi ro …. Đồng thời cung cấp một số phương pháp, các phần mềm hỗ trợ quản lý các Dự án CNTT.

Học máy

Môn học cung cấp cho người học những kỹ thuật quan trọng và có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực học máy hiện đại. Với những nội dung trong môn học, học viên được kỳ vọng có thể hiểu, vận dụng, và đánh giá được những cách tiếp cận hiện đại trong phân tích dữ liệu văn bản, tiếng nói, hình ảnh/video và các dạng dữ liệu khác.

Cơ sở dữ liệu nâng cao

Bảo mật hệ thống thông tin

Bảo mật hệ thống thông tin là một đề thiết yếu cho môi trường doanh nghiệp hiện nay. Các thông tin quan trọng cần được bảo vệ an toàn trong tổ chức. Các hệ thống thông tin của tổ chức phải được vận hành liên tục để giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt. Học viên được đào tạo về kiến thức và mô hình của quản trị bảo mật thông tin trong doanh nghiệp, cách các tổ chức quản lý và lập kế hoạch để các dịch vụ CNTT hoạt động liên tục. Học viên sẽ học cách giải quyết những vấn đề liên quan đến bảo mật và thảo luận về các trường hợp thực tế. Nội dung môn học bao gồm giới thiệu về bảo mật hệ thống thông tin, việc nhận ra các rủi ro, quản lý truy cập, quản trị bảo mật, thử nghiệm và đánh giá bảo mật. Môn học cũng giới thiệu về cách phản ứng và phục hồi hệ thống thông tin khi có sự cố xảy ra, cách bảo mật mạng máy tính và thông tin. Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu về quản trị cơ sở dữ liệu, thành phần quan trọng của hệ thống thông tin.

Công nghệ phần mềm nâng cao

Môn học này sẽ trang bị các kiến thức nâng cao về tổ chức quản lý và hiện thực các sản phẩm phần mềm, từ giai đoạn phân tích yêu cầu cho đến các giai đoạn kiểm thử và tiến hoá của phần mềm. Mặc khác, môn học còn trang bị phương pháp xây dựng phần mềm theo các tiêu chuẩn được áp dụng trong các công ty phần mềm như: CBSE, WS-BPEL, WSDL,..

Internet vạn vật (IoT)

Học phần này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản về Internet of Things, những tiềm năng và thách thức của việc ứng dụng IoT vào thực tế; sinh viên/học viên sẽ có cơ hội thực hành trên một thiết bị được thiết kế hướng đến các ứng dụng về IoT với một trong các loại board SMT32F103 hoặc SMT32F407 hoặc ESP32 hoặc Arduino hoặc Raspberry, …; sinh viên/học viên sẽ được hướng dẫn cách ứng dụng các loại cảm biến thông dụng(Analog, Digital) để thực hiện các chức năng điều khiển, giám sát thiết bị thông minh trong dân dụng, công nghiệp và nông nghiệp, sử dụng các loại server Thingspeak, Blynk, …

Dữ liệu lớn (Big Data)

Sau khi hoàn thành học phần, học viên có thể hiểu được dữ liệu lớn là gì và các vấn đề có liên quan. Học viên có thể nắm và vận dụng các công cụ để phát triển các ứng dụng dữ liệu lớn đồng thời triển khai các đề tài nghiên cứu chuyên sâu về việc sử dụng và phân tích dữ liệu lớn trong nhiều môi trường khác nhau.

Thuật toán trong Sinh tin học

Trang bị cho học viên những khái niệm cơ bản về sinh học từ đó biết cách sử dụng những thuật toán của tin học để giải quyết một số bài toán đặt ra trong sinh học phân tử.

Xử lý ảnh và Thị giác máy tính

Mục tiêu quan trọng của môn học này sự cung cấp mô tả toàn diện về lý thuyết và kỹ thuật được dùng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Môn học không đi vào tiếp cận cụ thể những vấn đề cụ thể, chuyên biệt mà tập trung vào xác định những khái niệm cơ bản của lĩnh vực này. Môn học nhằm cung cấp kiến thức cho sinh viên bật đại học và sau đại học thuộc chuyên ngành Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu. Đối vói những người có kiến thục lập trình có thể tiếp thu những ý tưởng quan trọng của môn học. Các kiến thức môn học có thể giúp người học viết được chương trình cho hệ thống hiểu ngôn ngữ tự nhiên.

Hệ thống gợi ý

Các hệ thống gợi ý (recommender systems) cung cấp sự truy xuất một cách cá nhân hóa vào thông tin truyến về danh mục hàng hóa, mạng xã hội, và tập hợp văn bản. Môn học này sẽ giới thiệu người học về những cách tiếp cận để xây dựng các hệ gợi ý, bao gồm các cách tiếp cận Tương tác, Dựa trên nội dung, Dựa trên tri thức và các phương pháp lai. Sinh viên sẽ hiện thực các giải thuật gợi ý sử dụng các gói công cụ mã nguồn mở và tiến hành các đánh giá thực nghiệm.

Khai thác dữ liệu nâng cao

Môn học này tập trung về các kỹ thuật khai thác dữ liệu nâng cao để tìm kiếm những kiến thức thú vị và hữu dụng trong các kho dữ liệu lớn. Mục tiêu môn học là cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ thuật nâng cao để áp dụng vào các bài toán khai thác dữ liệu hiện nay.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Mục tiêu quan trọng của môn học này sự cung cấp mô tả toàn diện về lý thuyết và kỹ thuật được dùng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Môn học không đi vào tiếp cận cụ thể những vấn đề cụ thể, chuyên biệt mà tập trung vào xác định những khái niệm cơ bản của lĩnh vực này. Môn học nhằm cung cấp kiến thức cho sinh viên bật đại học và sau đại học thuộc chuyên ngành Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu. Đối vói những người có kiến thục lập trình có thể tiếp thu những ý tưởng quan trọng của môn học. Các kiến thức môn học có thể giúp người học viết được chương trình cho hệ thống hiểu ngôn ngữ tự nhiên.

Web ngữ nghĩa

Môn học giới thiệu về lý thuyết và thực hành của Web ngữ nghĩa, phần mở rộng của Web cung cấp phương thức hiệu quả để tìm kiếm, chia sẽ, tái sử dụng và kết hợp thông tin. Nội dung môn học bao gồm các phần giới thiệu về RDF's (Resource Description Framework) để biểu diễn dữ liệu, ngôn ngữ kiến trúc OWL (Web Ontology Language) và ngôn ngữ truy vấn SPARQL. Một số ứng dụng sử dụng công nghệ Web ngữ nghĩa cũng được giới thiệu

Truy hồi thông tin

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về các hệ tìm kiếm thông tin, những mô hình tìm kiếm thông tin, đánh giá một hệ thống tìm kiếm thông tin, ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào các hệ tìm kiếm thong tin, tìm kiếm thông tin trên Web và các lĩnh vực có liên quan đến tìm kiếm thông tin

Tiếng Anh I

Tiếng Anh II

Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu

Học phần giúp cho học viên hiểu được ý nghĩa và ứng dụng của các bài toán trong khai thác dữ liệu đối với các vấn đề thực tế. Ngoài ra, học viên có thể hiểu và giải thích được cơ chế hoạt động của các thuật toán cơ bản trong khai thác dữ liệu. Xây dựng được một số thành phần của một hệ thống khai thác dữ liệu ở quy mô nhỏ. Sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ. Làm việc ở mức độ cá nhân và cộng tác nhóm để trình bày một số báo cáo khoa học theo mẫu và thuyết trình các nội dung liên quan đến môn học