Danh mục môn học

STT DMMH Tên MH Tên tiếng Anh Số TC
1 PHI101 Triết học Philosophy 3
2 ENG102 Tiếng Anh I English 1 2
3 ENG103 Tiếng Anh II English 2 3
4 APE201 Kinh tế học ứng dụng trong quản trị KD Applied economics 2
5 ERM202 Phương pháp nghiên cứu Kinh tế Economic research methods 3
6 ASP204 Thống kê ứng dụng và xử lý dữ liệu Applied statistics and data processing 2
7 MNM251 Quản trị học Management 2
8 MRM252 Quản trị sản xuất Manufacturing resource management 2
9 CHM253 Quản trị thay đổi Change management 2
10 ECM254 Kinh tế lượng Econometrics 2
11 BRM255 Quản trị thương hiệu Brand management 2
12 QLM256 Quản trị chất lượng Quality management 2
13 QAM257 Phân tích định lượng trong quản trị 2
14 STM301 Quản trị chiến lược Strategy management 2
15 PRM302 Quản trị dự án Project management 3
16 MKM303 Quản trị Marketing Marketing management 3
17 FNM304 Quản trị tài chính Financial management 3
18 IBM305 Quản trị kinh doanh quốc tế International bussiness management 3
19 EPS306 Khởi nghiệp kinh doanh Entrepreneurship 3
20 ACM351 Kế toán quản trị Accounting management 2
21 BUE352 Đạo đức kinh doanh Bussiness ethics 2
22 SCM353 Quản trị chuỗi cung ứng Supply chain management 2
23 INM354 Marketing quốc tế International marketing 2
24 AFB355 Phân tích và dự báo trong kinh doanh Analysing and forcasting in bussiness 2
25 RHT356 Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực Recruitment and human resource training 2
26 LDS357 Nghệ thuật lãnh đạo Leadership 2
27 FRC358 Nhượng quyền Franchising 2
28 MBAxtt Luận văn thạc sĩ Master thesis 10
29 601013 Triết học 3
30 601023 Anh Văn 1 3
31 601072 Anh Văn 2 2
32 601032 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 2
33 601042 Kinh tế học ứng dụng trong kinh doanh 2
34 601062 Quản trị thương hiệu 2
35 601092 Quản trị thay đổi 2
36 601082 Quản trị chiến lược 2
37 601152 Quản trị dự án đầu tư 2
38 601122 Quản trị tài chính 2
39 601052 Quản trị kinh doanh quốc tế 2
40 601143 Khởi nghiệp 3
41 601112 Marketing quốc tế 2
42 601132 Đạo đức kinh doanh 2
43 601172 Nghệ thuật lãnh đạo 2
44 601162 Quản trị chuỗi cung ứng 2
45 601102 Kế toán tài chính 2
46 601022 Tiếng Anh 1 2
47 601073 Tiếng Anh 2 3
48 601033 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3
49 601182 Luật kinh doanh quốc tế 2
50 601123 Quản trị tài chính 3
51 601053 Quản trị kinh doanh quốc tế 3
52 601212 Quản trị học 2
53 601242 Kinh tế lượng 2
54 601153 Quản trị dự án 3
55 601193 Quản trị marketing 3
56 601262 Kế toán quản trị 2
57 601292 Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực 2
58 601203 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3
59 601252 Quản trị chất lượng 2
60 601222 Quản trị sản xuất 2
61 601302 Phân tích & dự báo trong kinh doanh 2
62 601312 Thống kế ứng dụng & xử lý dữ liệu 2
63 ACE102 Tiếng Anh giao tiếp nâng cao Advanced Communication English 2
64 ABE103 Tiếng Anh thương mại nâng cao Advanced Business English 3
65 MNE201 Kinh tế học quản trị Managerial Economics 3
66 GIB202 Toàn cầu hóa và kinh doanh quốc tế Globalization and International business 3
67 ASB251 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh Applied statistics in business 3
68 AFB252 Phân tích và dự báo trong kinh doanh Analysis and forecast in business 3
69 CIM253 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp Corporate information systems management 3
70 HOC301 Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức và văn hóa doanh nghiệp Human resource management, Organizational behavior and Corporate culture 3
71 LSM302 Logistics và quản trị chuỗi cung ứng Logistics and Supply chain management 3
72 MBM303 Quản trị marketing và thương hiệu Marketing and Brand management 3
73 FCG304 Quản trị tài chính và quản trị công ty Financial managment and Corporate governance 3
74 BCN305 Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh Business communication and negotiation 3
75 PSB306 Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh Dispute settlement in business 3
76 PMT351 Quản trị dự án và đấu thầu Project management and Tender 3
77 LES352 Kỹ năng lãnh đạo, tinh thần doanh nhân và khởi sự doanh nghiệp Leadership, Entrepreneurship and Start-up 3
78 DMC353 Digital marketing và thương mại điện tử Digital marketing and E-commerce 3
79 INM354 Quản trị đổi mới sáng tạo Innovation management 3
80 QMT355 Quản trị chất lượng và công nghệ Quality management and technology 3
81 BAM356 Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản trị kinh doanh Big data and Artificial intelligence in business management 3

Mô tả chi tiết

Triết học

Ủa có mô tả chưa ta 

Tiếng Anh I

Môn chung

Tiếng Anh II

Môn chung

Kinh tế học ứng dụng trong quản trị KD

Học phần trang bị cho học viên các lý thuyết kinh tế học đóng vai trò nền tảng cho quá trình ra quyết định của các nhà quản trị. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: phân tích về các mô hình ra quyết định quản trị và vấn đề đại diện; phân tích và dự báo nhu cầu; kỹ thuật định giá trong kinh doanh phù hợp với đặc điểm thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; vận dụng lý thuyết về thông tin bất cân xứng để tìm hiểu và giải thích về hành vi của khách hàng, doanh nghiệp trên thị trường và ứng dụng lý thuyết trò chơi trong quyết định quản trị.

Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Môn cơ sở

Thống kê ứng dụng và xử lý dữ liệu

Môn cơ sở

Quản trị học

Môn cơ sở

Quản trị sản xuất

Môn cơ sở

Quản trị thay đổi

Môn cơ sở

Kinh tế lượng

Môn cơ sở

Quản trị thương hiệu

Môn cơ sở

Quản trị chất lượng

Môn cơ sở

Phân tích định lượng trong quản trị

Môn chuyên ngành

Quản trị chiến lược

Môn chuyên ngành

Quản trị dự án

Môn chuyên ngành

Quản trị Marketing

Môn chuyên ngành

Quản trị tài chính

Môn chuyên ngành

Quản trị kinh doanh quốc tế

Môn chuyên ngành

Khởi nghiệp kinh doanh

Môn chuyên ngành

Kế toán quản trị

Môn chuyên ngành

Đạo đức kinh doanh

Môn chuyên ngành

Quản trị chuỗi cung ứng

Môn chuyên ngành

Marketing quốc tế

Môn chuyên ngành

Phân tích và dự báo trong kinh doanh

Môn chuyên ngành

Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực

Môn chuyên ngành

Nghệ thuật lãnh đạo

Môn chuyên ngành

Nhượng quyền

Môn chuyên ngành

Luận văn thạc sĩ

Môn tốt nghiệp

Triết học

Anh Văn 1

Anh Văn 2

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Kinh tế học ứng dụng trong kinh doanh

Quản trị thương hiệu

Quản trị thay đổi

Quản trị chiến lược

Quản trị dự án đầu tư

Quản trị tài chính

Quản trị kinh doanh quốc tế

Khởi nghiệp

Marketing quốc tế

Đạo đức kinh doanh

Nghệ thuật lãnh đạo

Quản trị chuỗi cung ứng

Kế toán tài chính

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Luật kinh doanh quốc tế

Quản trị tài chính

Quản trị kinh doanh quốc tế

Quản trị học

Kinh tế lượng

Quản trị dự án

Quản trị marketing

Kế toán quản trị

Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Quản trị chất lượng

Quản trị sản xuất

Phân tích & dự báo trong kinh doanh

Thống kế ứng dụng & xử lý dữ liệu

Tiếng Anh giao tiếp nâng cao

Tiếng Anh thương mại nâng cao

Kinh tế học quản trị

Học phần trang bị cho học viên các lý thuyết kinh tế học đóng vai trò nền tảng cho quá trình ra quyết định của các nhà quản trị. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: phân tích về các mô hình ra quyết định quản trị và vấn đề đại diện; phân tích và dự báo nhu cầu; kỹ thuật định giá trong kinh doanh phù hợp với đặc điểm thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; vận dụng lý thuyết về thông tin bất cân xứng để tìm hiểu và giải thích về hành vi của khách hàng, doanh nghiệp trên thị trường và ứng dụng lý thuyết trò chơi trong quyết định quản trị.

Toàn cầu hóa và kinh doanh quốc tế

Học phần trang bị cho học viên sự hiểu biết sâu sắc về toàn cầu hóa và tầm quan trọng của toàn cầu hóa đối với môi trường kinh doanh, những vấn đề cốt lõi trong kinh doanh quốc tế và các kỹ năng cần thiết trong kinh doanh với bối cảnh hội nhập ngày càng sâu sắc. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: phân tích các động lực của toàn cầu hóa và sự thay đổi, thích nghi của hoạt động quản trị kinh doanh trong môi trường toàn cầu hóa; các hệ thống pháp luật trên thế giới, pháp luật về hợp đồng, sở hữu trí tuệ và những lưu ý đối với doanh nghiệp về khía cạnh pháp lý trong kinh doanh quốc tế; sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia và văn hóa trong kinh doanh quốc tế; thuế quan và các biện pháp phi thuế quan trong thương mại quốc tế; cách thức thâm nhập thị trường nước ngoài và nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu.

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

Học phần trang bị cho học viên các kỹ thuật thống kê được ứng dụng phổ biến trong kinh doanh, từ đó học viên có thể vận dụng để phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu kinh doanh phục vụ cho quá trình ra quyết định kinh doanh trong thực tiễn. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: kỹ thuật thống kê mô tả bằng bảng biểu, đồ thị và các đại lượng số; cách thức chọn mẫu và phân phối mẫu trong khảo sát, nghiên cứu thị trường; kỹ thuật ước lượng và kiểm định các giả thuyết được ứng dụng trong kinh doanh. Đặc biệt, học phần còn phân tích các tình huống điển hình ứng dụng kỹ thuật thống kê trong kinh doanh, hướng dẫn học viên sử dụng các phần mềm thông dụng để xử lý và phân tích dữ liệu kinh doanh.

Phân tích và dự báo trong kinh doanh

Học phần trang bị cho học viên các phương pháp cốt lõi, có tính ứng dụng cao để phân tích và dự báo hoạt động kinh doanh, từ đó học viên có thể vận dụng để phân tích và dự báo hoạt động kinh doanh tại một doanh nghiệp cụ thể. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: dự báo bằng phương pháp hồi quy; dự báo bằng phương pháp chuỗi thời gian; dự báo bằng phương pháp Box-Jenkins; các phần mềm chuyên dụng để thực hiện các phương pháp dự bào và các tình huống thực tiễn để ứng dụng các phương pháp dự báo.

Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp

Học phần trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu và kỹ năng cần thiết về hệ thống thông tin và cách thức quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp, từ đó học viên có thể vận dụng để phân tích, đánh giá hệ thống thông tin doanh nghiệp trong thực tiện, xây dựng kế hoạch thiết lập và cải tiến hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: cách thức xây dựng và quản trị nguồn nhân lực trong hệ thống thông tin doanh nghiệp; xây dựng và phát triển hệ thống thông tin doanh nghiệp; cách thức sử dụng hệ thống thông tin để hỗ trợ quá trình ra quyết định quản trị.

Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức và văn hóa doanh nghiệp

Học phần được thiết kế tích hợp nhằm trang bị cho học viên kiến thức nâng cao và mang tính thực tiễn cao về quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức, văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng cần thiết; từ đó, học viên có thể ứng dụng để phân tích, đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực, các đặc trưng trong hành vi tổ chức, văn hóa của một doanh nghiệp cụ thể và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực, quản trị hành vi tổ chức và văn hóa doanh nghiệp. Nội dung của học phần bao gồm: công tác hoạch định nguồn nhân lực tổ chức; phân tích công việc và thực hiện tuyển dụng nhân viên; phân tích hành vi cá nhân và cách thức tạo động lực cho nhân viên; phân tích hành vi nhóm và cách thức nâng cao hiệu quả làm việc nhóm; phân tích văn hóa doanh nghiệp và cách thức thay đổi văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng về khách hàng. Đặc biệt, học phần còn đưa ra các tình huống quản trị kinh điển để học viên rèn luyện năng lực phân tích, vận dụng kiến thức và học hỏi kinh nghiệm quản trị.

Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

Học phần trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu và kỹ năng cần thiết về logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó học viên có thể phân tích hiện trạng hoạt động logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong thực tiễn và có thể lập kế hoạch xây dựng, cải tiến hoạt động logistics và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: phân tích hệ thống logisitics và chuỗi cung ứng; quản trị nguồn cung và nhà cung cấp; quản trị sản xuất và phân phối; hợp tác chiến lược, tích hợp và quản lý chất lượng trong chuỗi cung ứng; đo lường và quản lý hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin và an ninh trong chuỗi cung cứng.

Quản trị marketing và thương hiệu

Học phần trang bị kiến thức theo hướng ứng dụng về quản trị hoạt động marketing và thương hiệu, từ đó học viên có thể vận dụng để xây dựng, triển khai và đánh giá các chiến lược marketing trong doanh nghiệp và quản trị thương hiệu phù hợp với đặc điểm của thị trường và nguồn lực của doanh nghiệp. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: phương pháp phân tích thông tin, dự đoán nhu cầu của khách hàng và nghiên cứu marketing; phân tích thị trường tiêu dùng và thị trường doanh nghiệp; định vị và thiết kết thương hiệu; quản trị và đo lường tài sản thương hiệu; mở rộng thương hiệu.

Quản trị tài chính và quản trị công ty

Học phần trang bị cho học viên kiến thức nâng cao và kỹ năng cần thiết về quản trị tài chính doanh nghiệp và quản trị công ty hiện đại, từ đó học viên có thể vận dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và hạn chế tối đa vấn đề xung đột lợi ích trong doanh nghiệp. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: phân tích báo cáo tài chính nâng cao; thẩm định dự án đầu tư; mô hình định giá tài sản vốn và ứng dụng; phân tích và tối ưu hóa cơ cấu vốn; các hệ thống đánh giá chất lượng quản trị công ty.

Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh

Học phần trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu và gắn liền với thực tiễn về giao tiếp, đàm phán trong kinh doanh và kỹ năng cần thiết, từ đó học viên có thể áp dụng thành thạo các kỹ năng đàm phán và nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin trong giao tiếp để đạt được mục tiêu kinh doanh. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: huấn luyện chuyên sâu về các chiến lược và kỹ năng đàm phán trong kinh doanh; kỹ năng đàm phán trong kinh doanh quốc tế và môi trường đa văn hóa; kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản, email và tin nhắn trong hoạt động kinh doanh; kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh.

Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Học phần trang bị cho học viên kiến thức pháp lý chuyên sâu về vấn đề giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh trong kinh doanh, thương mại và kỹ năng cần thiết, từ đó học viên có thể quản trị tốt các vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh và có chiến lược, phương án phù hợp để giải quyết các tranh chấp mà doanh nghiệp đang đối diện trong thực tiễn. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: pháp luật và hợp đồng trong kinh doanh và các trường hợp áp dụng; pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và các trường hợp áp dụng; pháp luật kinh doanh quốc tế và các vân đề cần lưu ý; phân tích chuyên sâu về hợp đồng kinh doanh quốc tế; giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế.

Quản trị dự án và đấu thầu

Học phần trang bị cho học viên kiến thức định hướng ứng dụng về quản trị dự án, hoạt động đấu thầu trong doanh nghiệp và kỹ năng cần thiết, từ đó học viên có thể thực hiện đầy đủ các hoạt động quản trị dự án và đấu thầu của một giám đốc dự án và tổ chức hoạt động đấu thầu trong thực tiễn. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: lập kế hoạch cho dự án và phân chia công việc trong dự án; quản trị thời gian và tiến độ dự án với các phần mềm chuyên dụng; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động đấu thầu. Bên cạnh đó, học viên còn được tiếp cận và phân tích các tình huống, vấn đề thường phát sinh trong quá trình quản trị dự án và đấu thầu để tích lũy kinh nghiệm kinh doanh.

Kỹ năng lãnh đạo, tinh thần doanh nhân và khởi sự doanh nghiệp

Học phần này được thiết kế với hàm lượng kiến thức tích hợp cao nhằm trang bị cho học viên hệ thống kiến thức trọn vẹn có liên quan chặt chẽ ở cả 3 nội dung kỹ năng lãnh đạo, tin thần doanh nhân và khởi sự doanh nghiệp. Với khối lượng kiến thức chuyên sâu liên ngành, học viên có thể vận dụng linh hoạt để truyền cảm hứng, lãnh đạo nhân viên cấp dưới thực hiện thành công chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời có thể khởi nghiệp với các nguồn lực cần thiết đảm bảo cho sự thành công. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: phân tích và lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp; lãnh đạo doanh nghiệp theo tình huống; tạo lập và phát huy tinh thần doanh nhân ;chuẩn bị cho khởi sự kinh doanh (ý tưởng, chiến lược); lập kế hoạch và thực hiện khởi sự kinh doanh.

Digital marketing và thương mại điện tử

Học phần trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu và mang tính ứng dụng về digital marketing và thương mại điện tử trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó học viên có thể ứng dụng digital marketing và phát triển hoạt động thương mại điện tử phù hợp nhất với đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, nguồn lực của doanh nghiệp và đặc điểm của khách hàng mục tiêu. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: xây dựng và phát triển chiến lược digital marketing; triển khai các hoạt động digital marketing (xây dựng và phát triển website, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, content marketing, marketing truyền thông xã hội, marketing liên kết, email marketing…); xây dựng và phát triển hoạt động thương mại điện tử.

Quản trị đổi mới sáng tạo

Học phần trang bị cho học viên kiến thức cốt lõi về đổi mới sáng tạo và quản trị đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp trong bối cảnh đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng trong nền kinh tế hiện đại, từ đó học viên có thể vận dụng để tạo ra môi trường, xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo và quản trị tốt hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Nội dung chính của học phần bao gồm: phân tích quá trình quản trị đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; xây dựng chiến lược đổi mới, đặc biệt là chiến lược đổi mới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ; phân tích môi trường cạnh tranh và kịch bản đổi mới của doanh nghiệp; hoạt động nghiên cứu và phá triển và các bài học từ tác động của thị trường đến hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Quản trị chất lượng và công nghệ

Học phần trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu và mang tính ứng dụng cao về quản trị chất lượng và công nghệ trong doanh nghiệp, từ đó học viên có thể vận dụng để phân tích hoạt động quản trị chất lượng và công nghệ của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch quản trị chất lượng và công nghệ hoặc cải tiến chất lượng, phát triển công nghệ trong thực tiễn. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: phân tích các phương pháp quản trị chất lượng và hệ thống quản trị chất lượng; thực hiện đảm bảo và cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ cùng với các công cụ cải tiến chất lượng hiện đại; xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ; quản trị công nghệ và chuyên giao công nghệ (hình thức, trình tự và hợp đồng chuyển giao công nghệ).

Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản trị kinh doanh

Học phần được thiết kế với nội dung kiến thức cập nhật về dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo – hai nội dung đặc thù của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và khả năng ứng dụng trong hoạt động kinh doanh, từ đó học viên có thể hiểu rõ về bản chất của dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo và có thể xây dựng kế hoạch cải tiến hoạt động kinh doanh tốt hơn với ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: giới thiệu nền tảng công nghệ của dữ liệu lớn; cách thức quản trị và khai thác dữ liệu lớn trong kinh doanh; giới thiệu về nền tảng công nghệ của trí tuệ nhân tạo và cách thức ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh (phân tích tài chính, phân tích động cơ và phân tích hành vi).