Chuẩn đầu ra

Về kiến thức

PLO1: Làm chủ kiến thức nền về ngôn ngữ học và văn hoá học để vận dụng vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực lý luận – phương pháp giảng dạy tiếng Anh và dịch thuật.

PLO2: Có khả năng vận dụng các lí thuyết hiện đại về khoa học ngôn ngữ và văn hoá trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh.

PLO3: Phân tích, đánh giá được vai trò và ảnh hưởng qua lại giữa các yếu tố ngôn ngữ, văn hoá và tư duy bản ngữ trong đời sống xã hội.

Về kỹ năng

PLO4: Vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa chuyên ngành để có thể phân tích những vấn đề thuộc tính hệ thống và đưa ra những quyết định nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống thực tiễn có liên quan trong lĩnh vực đào tạo.

PLO5: Đánh giá và sử dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành Ngôn ngữ Anh để liên tục đổi mới trong lĩnh vực được đào tạo.

PLO6: Có trình độ năng lực tiếng Anh Bậc 5 (C1) trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Về mức độ tự chủ và trách nhiệm

PLO7: Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong các điều kiện khác nhau, chịu trách nhiệm cá nhân và có trách nhiệm đối với nhóm.

PLO8: Tuân theo các quy định về đạo đức nghề nghiệp như trung thực và chịu trách nhiệm trong công việc.

PLO9: Tự định hướng các hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ quan điểm một cách logic, khoa học và thuyết phục.

Về năng lực cần thiết

PL10: Sử dụng hiệu quả các năng lực hợp tác, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, giao tiếp, sử dụng công nghệ thông tin, quản lý công việc và thời gian, lãnh đạo và quản lý sự thay đổi, sáng tạo và đổi mới; phát huy hiệu quả năng lực trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội trong hoạt động học tập, nghề nghiệp và cuộc sống.

PL11: Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các kiến thức chuyên ngành để tiếp tục phát triển chuyên môn của bản thân đối với lĩnh vực nghiên cứu và nghề nghiệp liên quan.

PL12: Có khả năng nhận định, đánh giá, quyết định phương hướng phát triển và dẫn dắt chuyên môn trong nhiệm vụ, công việc được giao dựa trên các chuyên ngành được đào tạo.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Học viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh có thể đảm nhận vị trí quản lí các cơ sở đào tạo ngoại ngữ; giảng viên tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông và các cơ sở đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam; biên phiên dịch tiếng Anh cho các cơ quan tổ chức; nhân viên, thư ký, chuyên viên tại các cơ quan, tập đoàn, ngoại giao đoàn hoặc công ty nước ngoài có quan hệ với các nước nói tiếng Anh…