Thông báo lịch thi kết thúc học phần 2 (HK3 2019 - 2020) lớp MBA192

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN KH-HT-ĐTSĐH

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  20   tháng  10  năm 2020

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ III (2019-2020) – NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

LỚP MBA192

STT

MÔN

THỜI GIAN

THỜI LƯỢNG

PHÒNG THI

GHI CHÚ

1

Tiếng Anh thương mại nâng cao

Thứ Bảy,   07/11/2020

14g00 – 15g15

75 phút

A23

Không sử dụng tài liệu

2

Toàn cầu hóa và kinh doanh quốc tế

Thứ Bảy,   07/11/2020

15g30 – 17g00

90 phút

A23

Được sử dụng tài liệu

Không sử dụng các thiết bị thu phát, kết nối Internet, điện thoại…

3

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

Thứ Bảy, 07/11/2020

 

 

Nộp tiểu luận cá nhân tại Ban KH-HT-ĐTSĐH

4

Quản trị hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

Thứ Năm, 07/11/2020

 

 

Nộp tiểu luận cá nhân tại Ban KH-HT-ĐTSĐH

5

Quản trị marketing và thương hiệu

Thứ Ba, 07/11/2020

 

 

Nộp tiểu luận cá nhân tại Ban KH-HT-ĐTSĐH

* Học viên mang theo thẻ HV/CMND khi đi thi.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

ThS. Nguyễn Văn Xanh