THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN NGỮ NGHĨA HỌC - BỔ SUNG KIẾN THỨC 2024

 
TT Họ và tên học viên Điểm môn
Ngữ nghĩa học
1 Trương Lâm Quỳnh Anh 9.0
2 Lê Thị Ngọc  Diểm 9.0
3 Trịnh Thu Hằng 7.5
4 Trương Nhật Minh 9.0
5 Trần Thùy Tuyết  Nhung 9.0
6 Hoàng Thị Hồng Nhung 9.0
7 Phạm Cù Thanh  Phụng 9.5
8 Nguyễn Huy  Tân 0.0
9 Phan Thanh Thảo 9.0
10 Nguyễn Thị Thủy 7.0
11 Trần Anh  10.0
12 Trương Văn Tuynh 8.0
13 Trần Thị Thảo Vy 8.5