Thông tin luận văn

DMHV MIT20209 Họ và tên Nguyễn Chí Vượng Ngày sinh 24/12/1988
Khóa 2019 Điểm TB 7.8 Điểm LV 7.5