Thông tin luận văn

DMHV MIT19203 Họ và tên Đinh Minh Hòa Ngày sinh 04/11/1993
Khóa 2019 Điểm TB 9.05 Điểm LV 8.5