Thông tin luận văn

DMHV MBA20203 Họ và tên Trần Văn Khoa Ngày sinh 16/02/1988
Khóa 2019 Điểm TB 7.85 Điểm LV 7.5