Thông tin luận văn

DMHV MBA19204 Họ và tên Lê Trường Phúc Ngày sinh 04/02/1986
Khóa 2019 Điểm TB 7.94 Điểm LV 6.0