Thông tin luận văn

DMHV 17CH102001 Họ và tên Trần Duy Anh Ngày sinh 20/8/1990
Khóa 2017 Điểm TB 7.06 Điểm LV 7.1