Thông tin luận văn

DMHV 16CH201006 Họ và tên Nguyễn Sơn Hóa Ngày sinh 01/5/1982
Khóa 2016 Điểm TB 8.16 Điểm LV 8.1