Thông tin luận văn

DMHV 16CH201004 Họ và tên Nguyễn Xuân Dương Ngày sinh 05/3/1971
Khóa 2016 Điểm TB 7.51 Điểm LV 8.1