Thông tin luận văn

DMHV 16CH102024 Họ và tên Đỗ Thị Hà Thu Ngày sinh 28/8/1986
Khóa 2016 Điểm TB 6.59 Điểm LV 5.7