Thông tin luận văn

DMHV 16CH102016 Họ và tên Nguyễn Xuân Thảo Nguyên Ngày sinh 05/5/1990
Khóa 2016 Điểm TB 7.96 Điểm LV 6.3