Thông tin luận văn

DMHV 16CH102010 Họ và tên Đỗ Thị Thanh Duyên Ngày sinh 24/8/1983
Khóa 2016 Điểm TB 7.33 Điểm LV 7.7