Thông tin luận văn

DMHV 16CH102007 Họ và tên Trần Thị Tuyết Dung Ngày sinh 20/11/1977
Khóa 2016 Điểm TB 7.53 Điểm LV 6.7