Thông tin luận văn

DMHV 16CH102001 Họ và tên Nguyễn Long Trâm Anh Ngày sinh 22/3/1983
Khóa 2016 Điểm TB 7.34 Điểm LV 6.0