Thông tin luận văn

DMHV 15CH102120 Họ và tên Lê Phục Vinh Ngày sinh 12/5/1991
Khóa 2015 Điểm TB 8.09 Điểm LV 6.9