Thông tin luận văn

DMHV 15CH102119 Họ và tên Nguyễn Thanh Tùng Ngày sinh 24/4/1989
Khóa 2015 Điểm TB 7.35 Điểm LV 6.4