Thông tin luận văn

DMHV 15CH102110 Họ và tên Nguyễn Thị Thu Sương Ngày sinh 09/11/1986
Khóa 2015 Điểm TB 7.59 Điểm LV 6.4