Thông tin luận văn

DMHV 15CH102108 Họ và tên Nguyễn Thị Út Lài Ngày sinh 15/02/1979
Khóa 2015 Điểm TB 7.36 Điểm LV 6.6