Thông tin luận văn

DMHV 15CH102104 Họ và tên Lê Xuân Đôn Ngày sinh 28/6/1990
Khóa 2015 Điểm TB 7.54 Điểm LV 7.0