Thông tin luận văn

DMHV 15CH102032 Họ và tên Ngô Nguyễn Thùy Trinh Ngày sinh 12/9/1990
Khóa 2015 Điểm TB 8.08 Điểm LV 6.9