Thông tin luận văn

DMHV 15CH102027 Họ và tên Đỗ Đình Thanh Ngày sinh 01/7/1971
Khóa 2015 Điểm TB 7.76 Điểm LV 7.8