Thông tin luận văn

DMHV 15CH102024 Họ và tên Lưu Kim Sáng Ngày sinh 28/7/1973
Khóa 2015 Điểm TB 7.32 Điểm LV 7.4