Thông tin luận văn

DMHV 15CH102023 Họ và tên Trịnh Minh Quang Ngày sinh 18/3/1988
Khóa 2015 Điểm TB 7.4 Điểm LV 5.5