Thông tin luận văn

DMHV 15CH102008 Họ và tên Lương Huy Đức Ngày sinh 10/4/1984
Khóa 2015 Điểm TB 7.48 Điểm LV 6.3