Thông tin luận văn

DMHV 15CH102006 Họ và tên Huỳnh Văn Dang Ngày sinh 15/10/1983
Khóa 2015 Điểm TB 7.24 Điểm LV 6.3