Quyết định số 410/QĐ-ĐNT ngày 24/3/2023
Ban hành về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh