Chuẩn đầu ra

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo sau đại học thạc sĩ ngành CNTT phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra (ký hiệu LO – Learning Outcomes) sau:

- Kiến thức:

LO1: Có nền tảng kiến thức vững chắc và chuyên sâu về CNTT

- Kỹ năng:

LO2: Nắm vững và vận dụng được các kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại trong thời đại công nghiệp 4.0.

LO3: Xây dựng, tư vấn và quản trị các dự án công nghệ thông tin và những hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.

LO4: Có khả năng giao tiếp hiệu quả, có thể sử dụng ngoại ngữ để khảo sát thông tin và trao đổi với đối tác.

- Phẩm chất, thái độ:

LO5: Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.

LO6 : Có ý thức và năng lực tham gia vào quá trình nghiên cứu và học tập liên tục để tự cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.