Trúng tuyển nhập học

Học viên gửi hồ sơ nhập học theo mẫu tại BIỂU MẪU NHẬP HỌC - HỌC VỤ: (https://pga.huflit.edu.vn/cac-bieu-mau)

- Cung cấp cho HV CTĐT và kế hoạch toàn khóa của khóa đào tạo; 
- Phát thẻ HV và phổ biến các văn bản quy chế, quy định về đào tạo đến HV;
- Hướng dẫn HV đăng ký môn học, học phần, thực hiện thời khóa biểu học tập;
- Hướng dẫn HV việc sử dụng tài liệu ở thư viện trường;
- Phổ biến nghĩa vụ và các quyền của HV.