Quyết định số 720/QĐ-ĐNT ngày 12/06/2023
Về việc mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh