Đội ngũ giảng viên ngành Công nghệ thông tin

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
1 PGS.TS Nguyễn Phi Khứ Giảng viên cao cấp
2 PGS.TS Trần Văn Lăng Giảng viên cao cấp
3 TS Nguyễn Đức Cường Giảng viên Trưởng khoa
4 TS Trần Minh Thái Giảng viên
5 TS Nguyễn Đức Châu Giảng viên
6 TS Phạm Thị Duyên Hồng Giảng viên
7 TS Châu Ngọc Huy Giảng viên
8 TS Nguyễn Phú Thọ Giảng viên
GIẢNG VIÊN MỜI
1 PGS.TS Lý Quốc Ngọc Giảng viên cao cấp
2 PGS.TS Lê Hoài Bắc Giảng viên cao cấp
3 PGS.TS Hồ Bảo Quốc Giảng viên cao cấp
4 PGS.TS Phạm Thế Bảo Giảng viên cao cấp
5 PGS.TS Lê Anh Cường Giảng viên cao cấp
6 PGS.TS Vũ Hải Quân Giảng viên cao cấp
7 NGƯT.PGS.TS Dương Tuấn Anh Giảng viên cao cấp
8 TS Nguyễn Viết Đông Giảng viên
9 TS Đặng Trường Sơn Giảng viên
10 TS Lê Đức Sơn Giảng viên
11 TS Tô Hoài Việt Giảng viên
12 TS Nguyễn Trần Minh Thư Giảng viên