Kế hoạch thực hiện, bảo vệ luận văn thạc sĩ và xét tốt nghiệp Khóa MBA151, MBA161 và MIT161

Xét đề nghị của các Khoa chủ quản đào tạo và Ban KH-HT-SĐH, ngày 20/5/2019 Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành quyết định giao đề tài thực hiện luận văn thạc sĩ đối với 23 học viên MBA151, MBA161 và MIT161. Học viên cần tham khảo các quy định về thực hiện luận văn thạc sĩ tại Điều 26, 27 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ GD-ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT hoặc Điều 19, 20 và các phụ lục trong Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường trong mục Quy định-Hướng dẫn tại trang web pga.huflit.org .

Khi được những người hướng dẫn khoa học của luận văn xác nhận: luận văn đã đạt yêu cầu của một luận văn thạc sĩ và học viên đã đủ điều kiện bảo vệ theo Điều 27 Quy chế của Bộ hay Điều 20 trong Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường, học viên nộp về Ban KH-HT-SĐH: Sáu bản luận văn bìa mềm; Đơn xin bảo vệ luận văn và Giấy đề nghị cho phép bảo vệ luận văn của người hướng dẫn khoa học. Ban sẽ kiểm tra hình thức của luận văn và cùng Khoa chủ quản chuyên môn đào tạo đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thành lập hội đồng đánh giá luận văn của học viên. 

Theo kế hoạch, có hai đợt thu nộp luận văn trước hai lần tổ chức bảo vệ luận văn trong các tuần lễ bắt đầu vào 17/2/2020 và 30/3/2020. Dự kiến kế hoạch tốt nghiệp trong tuần lễ từ 18/11/2019. Học viên có thể tham khảo kế hoạch tại mục Kế hoạch đào tạo, trên trang web đã dẫn.