Thông báo lịch thi kết thúc học phần 2 (HK3 2019 - 2020) lớp MIT192

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN KH-HT-ĐTSĐH

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng  10  năm 2020

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ III (2019-2020) – NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỚP MIT192

STT

MÔN

THỜI GIAN

THỜI LƯỢNG

PHÒNG THI

GHI CHÚ

1

Tiếng Anh II

Thứ Bảy,   07/11/2020

14g00 – 15g15

75 phút

A23

Không sử dụng tài liệu

2

Công nghệ phần mềm nâng cao

Thứ Bảy 07/11/2020

 

 

Nộp tiểu luận cá nhân tại Ban KH-HT-ĐTSĐH

3

Hệ thống thông tin quản lý

Thứ Bảy 07/11/2020

 

 

Nộp tiểu luận cá nhân tại Ban KH-HT-ĐTSĐH

4

Cơ sở dữ liệu nâng cao

Thứ Bảy 07/11/2020

 

 

Nộp tiểu luận cá nhân tại Ban KH-HT-ĐTSĐH

5

Khai phá tri thức và khai thác dữ liệu

Thứ Bảy 07/11/2020

 

 

Nộp tiểu luận cá nhân tại Ban KH-HT-ĐTSĐH

 

* Học viên mang theo thẻ HV/CMND khi đi thi.

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Văn Xanh