Thông báo nộp luận văn thạc sĩ sau khi đã bảo vệ ngày 12/9/2020

1. Đối với luận văn không có yêu cầu chỉnh sửa từ Hội đồng đánh giá

Học viên nộp 2 quyển luận văn (đóng bìa xanh dương mạ vàng) theo quy định trình bày luận văn đã đăng tải tại website https://pga.huflit.edu.vn/luan-van-tot-nghiep  kèm 1 đĩa CD file luận văn thạc sĩ về Ban KH-HT-ĐTSĐH.

Học viên trình bày tóm tắt luận văn trên 1 trang A4: tên học viên, tên đề tài luận văn, nội dung nghiên cứu, phương pháp, kết quả… và gửi mail về địa chỉ bankhhtdtsdh@huflit.edu.vn (không cần bản in).

Hạn chót nộp luận văn: 12/10/2020.

 

2. Đối với luận văn có yêu cầu chỉnh sửa từ Hội đồng đánh giá

Học viên nhận các bản nhận xét luận văn thạc sĩ tại Ban KH-HT-ĐTSĐH để chỉnh sửa từ 14/9/2020.

Học viên gửi 2 phiếu giải trình chỉnh sửa luận văn sau bảo vệ (Mẫu 22 tại https://pga.huflit.edu.vn/cac-bieu-mau ) cho thành viên hội đồng xác nhận sau khi đã chỉnh sửa theo mẫu.

Học viên đóng kèm 2 phiếu giải trình chỉnh sửa luận văn sau bảo vệ vào 2 quyển luận văn (đóng bìa xanh dương mạ vàng) theo quy định trình bày luận văn đã đăng tải tại website https://pga.huflit.edu.vn/luan-van-tot-nghiep kèm 1 đĩa CD file luận văn thạc sĩ về Ban KH-HT-ĐTSĐH .

Học viên trình bày tóm tắt luận văn trên 1 trang A4: tên học viên, tên đề tài luận văn, nội dung nghiên cứu, phương pháp, kết quả… và gửi file qua địa chỉ email: bankhhtdtsdh@huflit.edu.vn (không cần bản in).

Hạn chót nộp luận văn: 12/10/2020.

 

3. Thông tin mã ngành, quyết định thành lập hội đồng

Mã ngành Quản trị kinh doanh: 8340101.

Hội đồng chấm luận văn tổ chức ngày 12/9/2020.

Quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận văn: số 318/QĐ-ĐNT ngày 07/9/2020.