Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ II (2019-2020) lớp MIT192 – Ngành Công nghệ thông tin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN KH-HT-ĐTSĐH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2020

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ II (2019-2020) – NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  LỚP MIT192

STT

MÔN

THỜI GIAN

THỜI LƯỢNG

PHÒNG THI

GHI CHÚ

1

Tiếng Anh I

Thứ Bảy, 13/6/2020

14g00 – 15g00

60 phút

A23

Không sử dụng tài liệu

2

Triết học

Thứ Bảy, 13/6/2020

15g15 – 16g45

90 phút

A23

Được sử dụng tài liệu

Không sử dụng các thiết bị thu phát, kết nối Internet, điện thoại…

3

PP NCKH trong CNTT

Thứ Ba, 16/6/2020

 

 

Nộp tiểu luận cá nhân tại Ban KH-HT-ĐTSĐH

 

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

ThS. Nguyễn Văn Xanh