LỊCH NỘP TIỂU LUẬN - LỚP MBA221-231

STT 

MÔN 

THỜI GIAN 

GHI CHÚ 

1

Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức và văn hóa doanh nghiệp 

08/8/2023 

Nộp tiểu luận về Trường 

2

Quản trị đổi mới sáng tạo 

12/8/2023 

Nộp tiểu luận về Trường 

3

Quản trị marketing và thương hiệu 

31/7/2023 

Nộp tiểu luận về Trường 

4

Quản trị tài chính và quản trị công ty 

28/8/2023

Nộp tiểu luận về Trường