Danh sách học viên làm đề cương luận văn ngành CNTT - Khóa 2022

TT Danh mã HV Họ và tên học viên Tên đề tài Hướng NC Người hướng dẫn Thời gian
1 MIT22102 Nguyễn Đức Huy Giải bài toán thỏa hệ ràng buộc cho dịch vụ vận chuyển hàng hóa Ứng dụng

PGS.TS

Dương Tuấn Anh

05/6/2023 - 05/8/2023
2 MIT22108 Nguyễn Nhựt Tấn Phân lớp dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào thông tin motif và giải thuật Random Forest Ứng dụng

PGS.TS

Dương Tuấn Anh

14/7/2023 - 14/9/2023
3 MIT22106 Châu Minh  Nhựt Một số phương pháp phân tích cảm xúc áp dụng cho tiếng Việt Ứng dụng TS. Trần Khải Thiện 08/8/2023 - 08/10/2023