Thời gian biểu giảng dạy và học tập

Buổi

Tiết

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

SÁNG

1

06 giờ 45 phút

07 giờ 35 phút

2

07 giờ 35 phút

08 giờ 25 phút

3

08 giờ 25 phút

09 giờ 15 phút

Giải lao 15 phút

4

09 giờ 30 phút

10 giờ 20 phút

5

10 giờ 20 phút

11 giờ 10 phút

6

11 giờ 10 phút

12 giờ 00 phút

CHIỀU

7

12 giờ 45 phút

13 giờ 35 phút

8

13 giờ 35 phút

14 giờ 25 phút

9

14 giờ 25 phút

15 giờ 15 phút

Giải lao 15 phút

10

15 giờ 30 phút

16 giờ 20 phút

11

16 giờ 20 phút

17 giờ 10 phút

12

17 giờ 10 phút

18 giờ 00 phút

TỐI

13

18 giờ 15 phút

19 giờ 05 phút

14

19 giờ 05 phút

19 giờ 55 phút

15

19 giờ 55 phút

20 giờ 45 phút