Thông báo điểm thi các môn Bổ túc kiến thức năm 2022

STT Họ và tên học viên QT học QT nhân sự QT chiến lược Ghi chú
1 Trần Thanh Hiếu - 8.0 8.0  
2 Trần Văn Khoa 8.5 8.0 9.0  
3 Lê Minh  Triết - 8.5 8.5  
4 Phạm Thị Bích Ngọc - 7.0 7.0